Intekenformulier weelde depot

 • Huidige Wil jij ook coƶperant worden?
 • Contact gegevens
 • Gewenste aandelen en betaalwijze

Door aandelen te kopen van Campina Energie word je voor een deel eigenaar van de zonnepaneel installatie op hal 15 van Weelde depot.
Samen met al onze andere aandeelhouders breng je geld samen om te investeren in hernieuwbare energie. Je investeert mee in alle installaties van Campina Energie om het risico te spreiden en draagt zo uw steentje bij om de klimaatdoelstellingen te halen.
Wie een aandeel heeft van Campina Energie wordt automatisch lid van de algemene vergadering en oefent controle uit op de werking van de coöperatie.

Praktische informatie

 • Iedereen kan vennoot worden, zowel personen als verenigingen of bedrijven
 • Door de aankoop van minimaal 1 aandeel wordt u vennoot van Campina Energie cv. Een vennoot aanvaardt de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering.
 • Voor deze kapitaalsoproep kan elk maximum 40 aandelen (bij)kopen en zijn er 500 aandelen (of 125.000€) beschikbaar.
 • Een aandeel kost € 250 en is op naam.
 • Een aandeel koopt u door storting op het IBAN-rekeningnummer BE80 5230 8128 6277.
 • U kan in totaal tot maximaal 40 aandelen (€ 10.000) kopen.
 • De aankoop gaat in van zodra het bedrag gestort is op de rekening van Campina Energie en voor de nieuwe vennoten na goedkeuring door het Bestuursorgaan. Na verdere verwerking ontvangt u via e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op uw naam.
 • Er zijn geen in- en uitstapkosten.
 • Na 5 jaar kan u vrij uittreden mits akkoord van het Bestuursorgaan.
 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • Alle aandeelhouders worden per mail uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering.
 • U hebt één stem (ongeacht het aantal aandelen) op de Algemene Vergadering.
 • Het dividend bedraagt maximaal 6%. Het percentage wordt vastgelegd op de Algemene Vergadering. Vanaf inkomstenjaar 2018 is er per belastingplichtige een vrijstelling van roerende voorheffing voor alle dividenden (actueel max 800 euro). Deze kan gerecupereerd worden via de belastingaangifte
 • Uitgebreide info over deze aanbieding te vinden op www.campinaenergie.be/informatienota
 • Een aandeel kopen is een risicobelegging.
 • U ontvangt de digitale nieuwsbrief van Campina Energie.
 • Per jaar kan Campina Energie maximaal voor € 5.000.000 aan aandelen te koop aanbieden.
Keuze
shareholder_number
Type Aandeelhouder
het DAR wordt ontwikkeld door startx